Петък, 09 Ноември 2012 21:22    Array Печат Array
От май досега са обявени 20 обществени поръчки по европрограми
Новини - Сливен
 Ключът към успешно реализиране на проекти с европейско финансиране е в провеждането на прозрачни процедури при ясни критерии за подбор и показатели за оценка, които минимизират субективния фактор при оценяване на участниците. Тъй като в периода на спиране  на проектите е недопустимо извършването на каквито и да е дейности по тях, община Сливен първо предприе стъпки по възстановяването на диалога с управляващите органи на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г." и Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.". Изпълни предписанията им по прекратяване договорите за обществени поръчки по сключените рамкови споразумения съгласно указанията и изискванията на Европейската комисия. В резултат на тези стъпки през април 2012 г. проектите бяха възобновени, а от май – стартирани и процедурите за обществени поръчки за избор на изпълнители, които преминаха предварителен контрол в управляващите органи на програмите и в зависимост от стойността на поръчките и в Агенция за обществени поръчки.

За периода от май 2012 г. до момента по проекти, финансирани със средства от ЕС бяха обявени двадесет обществени поръчки, съгласно чл.16, ал.4 от ЗОП – открита процедура. Четири от горепосочените поръчки обединяват по няколко обособени позиции, съответно седем, шест, четири и четири позиции. Общият брой на договорите, които се очаква да бъдат сключени по обявените обществени поръчки е 37. На основание чл.16, ал.7, т.2, процедура на договаряне без обявление има проведени три процедури за упражняване на авторски надзор при строителството. Има проведени четири процедури за избор на изпълнители чрез публична покана, които са приключили с избор на изпълнител и три, по които в момента тече процедурата и предстои да се сключи договор. Проведен е и един конкурс за проект, по който тече срок на обжалване и предстои да се сключи договор.

Особено внимание следва да се отдели на проекта за водния цикъл на град Сливен. От един напълно загубен проект като този по предприсъединителна програма ИСПА и един проект, който беше пред провал по Оперативна програма „Околна среда" 2007 – 2013 г., Община Сливен успя да подготви ново проектно предложение, което да защити пред Управляващия орган на програмата и към настоящия момент е факт договор за безвъзмездна финансова помощ по „Околна среда" 2007 – 2013 г. на обща стойност 63 528 678,32 лв. 58 725 910,24 лв. са БФП и 4 802 768,08 лв. съфинансиране от общината. Строителството по проекта трябва да приключи до 31.12.2014 г. „Интегрираният проект за водния цикъл на град Сливен" включва всички неизградени участъци по предприсъединителната програма ИСПА и тези по ОП"Околна среда".

През април 2012 г. бяха размразени инфраструктурни проекти за 9 млн. лв., финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие".

Бяха подписани два договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г."

- „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен" с общ бюджет 6 039 252,20 лв., от които БФП 5 903 453,34 лв. и съфинансиране от община Сливен 135 798,86 лв.

- „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен" с общ бюджет 2 187 941,60 лв.;

За периода от една година се подготвиха следните проектни предложения, за които е получена и покана за сключване на договор за БФП:

- По Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г." в партньорство с общините Котел и Твърдица се подготвя проектно предложение по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" с общ бюджет 486 824,00 лв., от които БФП 462 482,80 лв. и съфинансиране 24 341,20 лв.

- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.06 – „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен". Общата стойност на БФП е 230 438,82 лв.;

- По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 проектопредложение „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Сливен". Бюджетът на проектното предложение е 236 399,10 лв.

- По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома". Бюджетът на проектното предложение е 176 089,95

- По Международен фонд Козлодуй проектно предложение - Енергийно ефективно саниране на сградата на Детска ясла № 9 – Сливен на стойност 167 984,83 лв.

- Към Национален доверителен екофонд са подадени три сгради общинска собственост на ОДЗ „Елица", Целодневна детска градина „Звездица", Областен диспансер за кожно-венерически заболявания (ОДКВЗС) – Сливен. Общата стойност на проекта е 812 481,00 лв.

- По проект „Социално включване" – Проектът на община Сливен „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност" е на стойност 2 181 924,00 лв., от които БФП е 1 600 000, 110 000 лв. са съфинансиране от общината под формата на намаляване на такси за детски градини и ясли на целевите групи. Проектът цели построяване на нова детска градина и общностен център за комплексно предоставяне на социални, здравни и образователни услуги. В момента тече процедура по правилата на Световната банка за избор на изпълнител на СМР.

- По програма „Учене през целия живот", секторна програма „Грюндвиг" е подадено и одобрено за финансиране проектно предложение за обмяна на добри практики в областта на защита правата на жените с водеща Център за семейството и жени Ерфурт, Германия – водеща организация в партньорство с Краковска форум организация – Краков, Полша; Институт за здравето на жените и мъжете – Виена, Австрия; Къща за жени Залцбург ООД – Залцбург, Австрия; Община Бозен – Италия с общ бюджет 82 000 евро, бюджет на община Сливен 14 000 евро

- Подадено е и е одобрено проектно предложение по Оперативна програма за Югоизточна Европа, Приоритетна ос 4: „Изграждане на транснационални мрежи за зони на устойчив растеж" с лидер община Перуджа, Италия, което цели обмен на добри практики в областта на планирането на градското развитие

Обща стойност на проектните предложения, по които се работи е 127 млн. лв., а одобрените проекти към настоящият момент са на стойност 85 млн. лв.

Подадени са и очакваме резултата от оценката на следните проектни предложения:

- По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 проектопредложение „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Сливен". Бюджетът на проектното предложение е 236 399,10 лв.

- По Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г., мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" проектно предложение: Промоционална кампания за популяризиране на продуктите от риболов и аквакултури в община Сливен с общ бюджет 590 167,00 лв.

- По програма за развитие на селските райони, мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в община Сливен"

В процес на подготовка са редица нови проектни предложения:

- по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" с максимален размер на безвъзмездната помощ 500 000 лв.

- по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда" с максимален размер на безвъзмездната помощ 5 000 000 лв.

- по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация" на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) с максимален размер на безвъзмездната помощ 90 000 лв.

Успешно приключиха два проекта по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" , „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник" на територията на община Сливен" и „Разкриване на „Център за настаняване от семеен тип" за деца с увреждания в град Сливен", при които има усвояемост 92 – 93 %, съобщават от общината.